Nascut a l'hospital de Sant Pau a Barcelona, 1980. Tot acabant amb bona nota els estudis, vaig començar a estudiar Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial a l'escola Elisava, BCN. Em va servir de molt, perquè va ser a aquella universitat on em vaig adonar que el que m'agradava era el disseny gràfic.

Curiosament, alhora que m'adonava d'això, vaig entrar fruit una mica de la casualitat a treballar com a dissenyador júnior al departament de disseny i comunicació d'una empresa d'electroestètica i medecina, també a Barcelona. Vaig decidir que aprendria a desenvolupar-me profesionalment en aquest sector, i que si m'agradava, estudiaria la carrera. Dit i fet.

Però pel mig vaig haver de deixar l'escola Elisava, i per aprofitar aquell any i el següent mentre em preparava bé per trobar els meus estudis de disseny, vaig anar a estudiar Animació i Modelatge 3D amb software Alias | Maya a l'escola IDEP. Un cop vaig concloure aquella etapa, em vaig apuntar al graduat en Art i Disseny de l'escola Massana de Barcelona, on vaig cursar els estudis especialitzant-me en disseny gràfic, i vaig acabar amb bona nota el projecte de final de carrera.

Mentre això passava, em va donar temps de treballar a jornada parcial a vàries empreses, sempre relacionades amb el món del disseny gràfic, multimedia, 3D i editorial. Cal dir que el que més em va interessar sempre era el disseny gràfic pur, la seva història, la seva teoria. Des de fa anys treballo de manera freelance col·laborant amb empreses a les que vaig estar contractat antigament (i amb les que mantinc una cordial relació), i també realitzant projectes per a clients particulars i empreses.

Nacido en el hospital de Sant Pau en Barcelona,?1980. Habiendo acabando con buena nota los estudios, empecé a estudiar Ingeniería Técnica en Diseño Industrial en la escuela Elisava, BCN. Me sirvió de mucho, porque fue a esa universidad donde me di cuenta que lo que me gustaba era el diseño gráfico.

Curiosamente, al tiempo que me daba cuenta de eso, entré fruto un poco de la casualidad a trabajar como diseñador junior en el departamento de diseño y comunicación de una empresa de electroestética y medicina, también en Barcelona. Decidí que aprendería a desarrollarme profesionalmente en este sector, y que si me gustaba, estudiaría la carrera. Dicho y hecho.

Pero por medio tuve que dejar la escuela Elisava, y para aprovechar ese año y el siguiente mientras me preparaba bien para encontrar mis estudios de diseño, fui a estudiar Animación y Modelado 3D con software Alias ??| Maya en la escuela IDEP . Una vez concluí aquella etapa, me apunté al graduado en Arte y Diseño de la escuela Massana de Barcelona, ??donde cursé los estudios especializándome en diseño gráfico, y acabé con buena nota el proyecto de final de carrera.

Mientras esto ocurría, me dio tiempo de trabajar a jornada parcial a varias empresas, siempre relacionadas con el mundo del diseño gráfico, multimedia, 3D y editorial. Hay que decir que lo que más me interesó siempre era el diseño gráfico puro, su historia, su teoría. Desde hace años trabajo de manera freelance colaborando con empresas a las que estuve contratado antiguamente (y con las que mantengo una cordial relación), y también realizando proyectos para clientes particulares y empresas.


Born Sant Pau Hospital in Barcelona, ??1980. Once I finished my studies with good marks, I started studying Engineering in Industrial Design at Elisava, BCN. It helped me a lot because it was in college where I realized that what I liked was the Arts and Graphic Design.

Interestingly, while I realized that, I got a little by chance to work as a junior designer in the design department of an electromedicine company, in Barcelona. I decided that I would learn to develop professionally in this sector, and if I liked it, I would study the career. Said and done.

But I had to stop studying at school Elisava in the meanwhile, and for taking some profit of that year and the next next, while getting ready to find my design studies, I went to study 3D modeling and animation with software Alias ??| Maya at IDEP . Once I completed that stage, I joined the graduate school of Art and Design Massana in Barcelona, where I was studying specialized in graphic design, and I ended the note with final project.

While this was happening, I had time to work part-time at several companies, always related to the world of graphic design, multimedia, 3D, and publishing. It must be said that what interested me most was always the pure graphic design, history, theory. Since then years I've been working as a freelance collaborating with companies in which I was engaged once (and with whom I maintain a cordial relationship), and carrying out projects for private and business customers.